СТРАНИЦИ
пълна зала с делегати

Свикване на Общо събрание на 3 юли 2024 г.

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за висшето образование, във връзка с чл. 36, ал.2, т.1 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София, решение на Академичния съвет на МУ-София с Протокол № 45 от 21.05.2024г.  и писмено предложение с Изх.№ 2381/21.05.2024 г. на Ректора на МУ-София и Председател на Академичния съвет, 

НАСРОЧВАМ И СВИКВАМ:

Общо отчетно-изборно събрание на Медицински университет-София на 03.07.2024 г. /сряда/ с време за регистрация от 12,00 до 13,00 часа и с начален час на Събранието 13,00 часа в Зала №3 на Националния дворец на културата /НДК/, при следния дневен ред:

  1. Отчет на Ректорa за дейността на МУ-София за периода януари-юни 2024г.;
  2. Отчет на Контролния съвет /КС/ на МУ-София за мандат 2020-2024г.; 
  3. Избор на Председател и Зам.-председател на Общото събрание за мандат 2024-2028 г.;
  4. Избор на Контролен съвет на МУ-София, включващ Председател, Зам.-председател и членове на КС, всички за мандат 2024 – 2028 г.;
  5. Избор на Ректор на МУ-София за мандат 2024 – 2028 г.;
  6. Избор на членове на Академичния съвет на МУ-София за мандат 2024 -2028 г.;
  7. Разни.

В съответствие с чл. 36, ал. 5 от ПУДМУС, присъствието и участието на членовете на Общото събрание на МУ-София при провеждането на Общото отчетно-изборно събрание на Медицински университет-София на 03.07.2024г. е задължение с най-висок приоритет за делегатите и изпълнението му е пред всички останали служебни ангажименти.

Регистрацията на членовете на Общото събрание да започне от 12,00 часа във фоайето пред Зала №3 на НДК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОС на МУ-СОФИЯ:

Акад. проф. д-р ВАНЬО МИТЕВ, дм, дбн

Заповедта вижте ТУК