СТРАНИЦИ

ТЕМИДА РЕШИ!

Върховният административен съд на Република България окончателно потвърди Решението на Административен съд – София град, с което изцяло отхвърли като неоснователна жалбата на бившия ректор на МУ-София срещу решението на Общото събрание на МУ-София от 11.10.2016г. за отзоваване му като Ректор.

Съдът остави също без разглеждане и подадената жалба срещу решението на Общото събрание на Медицински университет-София за избор на нов ректор на Медицинския университет в лицето на  проф. д-р Виктор Златков.

Подробното обсъждане на всички детайли и факти по цялостната процедура по провеждане на Общото събрание на МУ-София от 11.10.2016г. на всички съдебни инстанции, има за резултат категоричност при съдебните актове за липса на незаконосъобразни действия по отношение на взетите от Общото събрание на МУ-София решения.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд, в състав на съответното отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7507/11.12.2018 г., постановено по адм. дело № 2054/2018 г., по описа на Административен съд София-град като ОСЪЖДА бившия ректор да заплати на Медицински университет София, разноските за адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Някой от мотивите на съда (цитати) от последните два съдебни акта са следните:

РЕШЕНИЕ № 7507 на АССГ от 11.12.2018г.

  • Жалбоподателката –в лично качество, чрез отсъствието си сама се е поставила в положение да не чуе тези изказвания, респ. да вземе отношение по тях, да изложи своите доводи, да гласува/. Правата й не са нарушени по никакъв начин, точно обратното – тя не просто не е упражнила правото си на член на ОС да участва и гласува, тя не е изпълнила задължението си на член на ОС да участва. Нещо повече, Съдът намира, че като не се е явила в качеството си на Ректор, за да даде необходимите разяснения по повдигнатите въпроси с изказванията, да изнесе неизнесените факти от значение за обвиненията срещу Ректора/в нейно лице/, да изрази официалната позиция на Ректора на МУ-С., всъщност тя е засегнала правата на останалите членове на ОС, като ги е лишила от изказване на официално становище на Ръководството в нейно лице по повдигнатите проблеми /такова не е депозирала дори писмено/.
  • Съдът намира, че единствената вероятност актът да е с друго съдържание /т.е. да не беше отзована като Ректор/ би била налице, само ако жалбоподателката се беше явила на заседанието, беше отговорила на обвиненията и с доводи беше обърнала гласуването/, което не е много вероятно предвид огромния брой гласували срещу нея.
  • Не са доказани възраженията на жалбоподателката, както за гласували нечленове на ОС, така и за проведено заседание по таен и непрозрачен начин /щом са се явили 339 от 400 делегати /.
  • Решението за отзоваване на Ректора не е издадено в нарушение на материално-правните норми на ЗВО и ПУДМУС, като единствената разписана предпоставка за отзоваване на Ректор е да има гласовете на повече от половината от списъчния състав.

РЕШЕНИЕ № 7616 НА ВАС ОТ 21.05.2019г.

  • Решението е на АССГ е правилно. Делото се разглежда за втори път от съдебен състав на ВАС, след постановяване на решение № 2290/20.02.2018 г., по адм. дело № 9066/2017 г., на ВАС. След връщане на делото за разглеждане от друг съдебен състав на АССГ, последният е изпълнил в пълнота дадените му задължителни указания
  • Правилни са изводите на решаващият съд, че не е налице допуснати съществени нарушения на процедурата по свикване и провеждане на ОС на МУ.
  • Настоящата инстанция счита, че решаващият съд, след събиране на необходимия доказателствен материал и след подробен негов анализ и тълкуване на относимите правни норми, е достигнал до правилни правни изводи за липса на извършени нарушения по процедурата за свикване и провеждане на общо събрание на Медицинския университет от 11.10.2016 г.