СТРАНИЦИ
човек пред компютъра

Търсят се проекти с потенциал за трансфер на знания и иновации

Звено „Изследователски университет” в Медицински университет – София организира вътрешен конкурс за научноизследователски проекти с общ бюджет от 4 300 000 лв.


Целта на конкурса е на базата на свободна конкуренция и експертна оценка да се финансират вътрешни за университета проекти за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации.

Научните изследвания трябва да са в едно или повече от стратегическите за МУ- София научни области:
> Изследвания в областта на молекулната и персонализирана медицина
> Репродуктивна и регенеративна медицина
> Определящи фактори за околната среда и социалното здраве
> Инструменти, технологии и цифрови решения в областта на здравеопазването и грижите
> Изследвания в областта на невронауките и психичното здраве
> Изследвания в областта на инфекциозните болести и имунологията, незаразните и редки болести, включително свързани с бедността и пренебрегвани заболявания
> Изследвания в областта на фармацията и оценката на новите здравни технологии
> Изследвания в областта на денталната медицина

Срокът за реализация на спечелилите проекти е до 22 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г., а максималното финансиране за един проект е до 200 000 лв. Право на участие в конкурса имат отделни учени или научноизследователски екипи, при условие че поне 3/4 от състава им е на трудов договор в МУ-София.


Подаването на проектни предложения става в деловодството на Ректората – бул. „Иван Евст. Гешов“ № 15, ет. 12, стая 10 в срок до 1 април 2024 г. включително.


Подробностите за условията и реда за провеждане на конкурса, както и апликационната форма ще откриете в раздел „Конкурси“.

Конкурсът се организира в рамките на проект BG-RRP-2.004-0004-C01: „Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на МУ-София”, финансиран от Европейския съюз-NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

„Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие“
звено „Изследователски университет“, МУ–София
София, бул. „Ив. Ев. Гешов“ №15, ет. 2, офис 39-40