СТРАНИЦИ

Удължава се срока на неприсъственото обучение в Медицински Университет- София

Ректорът проф. д-р Виктор Златков издаде заповед на основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗВО, заповеди на Министъра на здравеопазването No РД 9104-27/ от 25.02.2020 г., No РД 01-122/ от 11.03.2020 , No РД 01-124/ 13.03.2020 г. и No РД 36-466/ 26.03.2020 , и в допълнение на предходна заповед на ректора на МУ-София (No РД 36-395/ от 09.03.2020 г.), писмо No 9104-34/ от 16.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, както и Решения от заседание на Разширения ректорско-декански съвет на МУ-София от 17.03.2020 г. (протокол No28/ от 17.03.2020 г.), и Заповед № РК – 36-437/ от 16.03.2020г на ректора на МУ – София.

Прекъсването на присъствените учебни занятия и практики на всички обучаващи се в Медицински университет – София се удължава до 30.04.2020 г. включително, като се продължава неприсъствено, дистанционно (електронно, звуково или писмено) обучение – според възможностите на всяко академично звено и спецификата на отделните неклинични и клинични специалности, и предмети от съответната учебната програма.

Продължава забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите за периода до 30.04.2020г., като препоръчвам планирания на подобни бъдещи пътувания, включително и тези които са свързани с проекти за мобилност, стажове и научни ангажименти в страната и чужбина да бъдат отложени и съобразени с препоръките на МВнР, Националния оперативен щаб и здравните власти.

Всички други нареждания, въведени със заповеди на ректора на МУ–София № РК–36-437/ от 16.03.2020 г. и № РК–36-462/ от 24.03.2020 г. остават в сила до приключване на извънредното положение, до изтичане на допълнително указаните срокове в посочените заповеди или решенията на Разширения ректорско-деканския съвет.

При необходимост допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните власти.