СТРАНИЦИ
две ръце се стискат над договор

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ И АДМИНИСТРАЦИЯТА В МУ – СОФИЯ ОТ 01.01.2024 г.

На 19.06.2024 г.  между Ректора на МУ – София Проф. д-р Бойчо Ланджов, дм и синдикалните организации се подписа Анекс към КТД, вписан в ИТ – № 77 от 08.12.2023 г.

I. Във връзка с чл. 15 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на ЗБ на РБългария за 2024 г. /публ. в ДВ, бр. 10/05.02.2024 г./, ПМС № 168/16.05.2024 г. за допълнение на Постановление № 371 на МС/2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища /обн., ДВ, бр.108/2020 г.; изм. и доп., бр.62 от 2022 г. и бр.81 от 2023 г./ и ПМС 55/21.03.2024 г, ПМС 169/20.05.24 г. публ. в ДВ бр.44/2024 г. са договорени следните придобивки:

1. Увеличава се ОРЗ на академичния и преподавателски  състав, върху индексираните ОРЗ с коеф. 1,08 от м. 01.2024 г. с 290 лв., считано от 01.01.2024 г. 

2. Допълнителното възнаграждение от 200 лв. по ПМС 235/01.08.2022 г. за академичния и преподавателски състав, считано от 01.06.2024 г. се включва в ОРЗ на същите, т.е ОРЗ на академичния състав се увеличава с 490 лв. от 01.06.2024 г.

3. Съгласно ПМС 169/20.5.24 г. се извършва допълнително индексиране на ОРЗ на административния персонал и персонала по чл. 53, ал.1 от ЗВО с 12%, считано от 01.01.2024 г. върху индексираните ОРЗ с коефициент 1,08 от м. 01.2024 г.

II. Във връзка с увеличение на ОРЗ на академичния и преподавателски състав, към чл. 47, ал. 1 от КТД на МУ – София се правят следните изменения:

(1) За клиничните преподаватели на 0,25 длъжност, считано от 01.06.2024 г. възнаграждението   с е определя за  академични   длъжности   с увеличения размер на ОРЗ с 490 лв., т.е. заплащането на часовете за учебната 2023/2024 г. за преподаване на български език се увеличава от 01.06.2024 г. съобразно по-високия размер на ОРЗ.