СТРАНИЦИ

Започна записването на приетите и на пето класиране студенти

На основание чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от  14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на Академичния съвет на Медицински университет- София от 11.08.2020 г.   

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

Да бъдат записани  приетите на пето класиране за студенти  в Медицински университет-  София от учебната 2020/ 2021 г. по специалности , съгласно приложените списъци: 

    ЗАПИСВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ 

    от 12.08.2020 г. до  12.00 ч. на 14.08.2020 г.    КАКТО СЛЕДВА:

    „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ – във Факултет по Дентална медицина, 

    бул.”Г. Софийски” № 1, ет. 2, Студентска канцелария, тел. 02 954 29 09;

ФАРМАЦИЯ“  –  във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” № 2, ет. 2, 

Студентска канцелария, тел. 02 980 34 64.

    Препис от Заповедта да се доведе до знанието на Деканите  на Факултет по Дентална медицина и Фармацевтичен факултет, отдел „Учебен“ на МУ- София и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Класирането си може да проверите ТУК

Р Е К Т О Р :

 АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн