СТРАНИЦИ

Започна записването на приетите и на трето класиране студенти

Със Заповед № РК36-2666/31.07.2020 г. на ректора на Медицински университет-София започна записването на студентите, приети на трето класиране.

На основание на чл.68 от ЗВО, в съответствие с Решение на МС № 332 от 14.05.2020 г., чл. 33 от „Правилник за прием на студенти в Медицински университет – София“ за учебната 2020/2021 г. и Решение на Академичния съвет на Медицински университет – София от 14.07.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъдат записани приетите на трето класиране за студенти в Медицински университет-София от учебната 2020/2021 г. по специалности и категории, съгласно приложените списъци:

  ЗАПИСВАНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ

От 03.08.2020 г. до 12:00 часа на 05.08.2020 г., КАКТО СЛЕДВА:

  • „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ – във Факултета по Дентална медицина, бул. „Г. Софийски“ №1, ет.2, Студентска канцелария, тел. 02 954 29 09
  • „ФАРМАЦИЯ“ – във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав“ №2, ет.2, Студентска канцелария, тел 02 980 34 64

НЕЗАПИСАЛИТЕ СЕ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК ГУБЯТ ПРАВОТО СИ НА СТУДЕНТИ И НЕ УЧАСТВАТ В СЛЕДВАЩИТЕ КЛАСИРАНИЯ!

РЕКТОР:

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, ДМН

Класирането си може да проверите ТУК