СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 29.03.2022

             Уведомяваме Ви, че на 29.03.2022 г. / вторник  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

            Заседанието ще се проведе при следния Дневен ред:

            1.Утвърждаване на предложенията за носители на награди във връзка с Международния ден на здравето и постижения в научно- изследователската и преподавателска дейност в МУ – София.                                                                                                

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

            2. Вземане на решение за отпускане на финансова помощ на украинските студенти, обучавани в МУ- София от бюджета на Студентски съвет.

Докл: Р. Щербаков 

3. Вземане на решение за отчисления на 15 % от приходите  от продажби на услуги, стоки и продукция на структурните звена на МУ- София.

Докл: Р. Щербаков

            4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

            5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

            6. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.                                                          

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

            7. Разни.

  РЕКТОР

            АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн