СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 07.06.2023

Уведомяваме Ви, че на  07.06.2023 г. / сряда/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория  № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1

Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на броя на българските студенти, които ще бъдат приети в МУ- София на основание чл. 68, ал. 3 от ЗВО за уч. 2023/ 2024 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

2. Утвърждаване на броя на българските студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще бъдат приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО и от трети страни, които ще бъдат приети  на основание чл. 95, ал. 8 и ал. 10 от ЗВО за учебната 2023/ 2024 г.  

Докл: Проф.д-р К.Любомирова, дм

3. Приемане на Доклади – самооценка за програмна акредитация на регулирани  и нерегулирани специалности във ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца и „ Медицински колеж „Й. Филаретова“.

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Вземане на решение за оптимизиране на организацията на държавния изпит на регулираната специалност „Управление на здравните грижи“  на  ОКС „бакалавър“, редовна и задочна форма на обучение във ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

7. Приемане на Политика за равенство, многообразие и приобщаване на Медицински университет – София.                        

Докл: Чл.кор.проф.д-р Цв.  Танкова, дмн

8. Приемане на Стратегия за устойчиво развитие на Медицински университет – София.

Докл: Чл.кор.проф.д-р Цв.  Танкова, дмн

9. Разни.

РЕКТОР:

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн