СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 14.07.2020

Уведомяваме Ви, че на 14.07.2020 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Националния Център по обществено здраве и анализи ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по кандидатурите за мандат 2020-2024 г.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Утвърждаване на Председател и състав на Изборна комисия за мандат 2020-2024 г.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по първоначалния кворум за Общото събрание на 28.07.2020 г.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4. Утвърждаване списъка на персонала и техническите лица участващи в администрирането на Общото събрание на 28.07.2020 г.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5.Утвърждаване на броя на българските кандидат- студенти, които ще бъдат приети в МУ- София на основание чл. 68, ал. 3 от ЗВО / лица с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 % и над 70 % , военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци, майки с три и повече деца, както и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал / за уч. 2020/ 2021 г.

Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

6.Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат- студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще бъдат приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за уч. 2020/ 2021 г.

Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

Р. Щербаков

7. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9. Други