СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 15.12.2022

   Уведомяваме Ви, че на 15.12.2022 г. / четвъртък / от 13.00 ч. ще се проведе редовно
присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала
№ 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

 1. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 2. Вземане на решение за освобождаване от отчисления от всички реализирани приходи
  по § 24-04 по бюджета за 2023 г. на звена на МУ- София.

         Докл: Р. Щербаков

 1. Вземане на решение за целево финансиране на ремонтни дейности в Медицински
  колеж „Й. Филаретова“.

         Докл: Р. Щербаков

 1. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ – София.

  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 2. Разни

РЕКТОР:
АКАД. Л. ТРАЙКОВ,
дмн