СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 26.01.2023

Уведомяваме Ви, че на 26.01.2023 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно
присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала
№ 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

 1. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински
  университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 1. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на
  пенсионна възраст по § 11 от ПЗР на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 1. Приемане на предложения за провеждане на кандидат- студентска кампания за
  прием български и чуждестранни студенти за уч. 2023/ 2024 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

 1. Вземане на решение за присъждане на Награда „Златен Хипократ” и отпускане на
  парични награди на пълните отличници на Медицински факултет от завещанието на
  д-р Андрей Георгиев и Отчет на изразходваните средства от завещанието за 2022 г.

Докл: Р. Щербаков

 1. Вземане на решение за отпускане на парични награди от бюджета на Студентски
  съвет на дипломанти от Випуск 2022 г. на Медицински и Фармацевтичен факултети,
  завършили с отличен успех в годините на следването.

Докл: Р. Щербаков

 1. Предложение от ФДМ за промени в „Правилник за подготовка и провеждане на
  учебната 2022/ 2023 г.“

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

 1. Предложение за промени в „Правилник за условията и реда за придобиване на
  научни степени и заемане на академични длъжности / ПУРПНСЗАД / в МУ-София“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 1. Предложение за преобявяване на неусвоени докторантури от прием 2022 г.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 1. Представяне на Проект „IngEniUM” и вземане на решение за съфинансирането му.

Докл: Чл.кор.проф.д-р Цв.Танкова, дмн

 1. Приемане на Правила за устройството и дейността на звено „Изследователски
  университет“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 1. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински
  университет – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

 1. Разни.

РЕКТОР:
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн