СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

 Уведомяваме Ви, че на 26.09.2023 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Аудитория № 5 на Факултет по Дентална медицина, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

 1. Отчет на Ректора за дейността на МУ-София за третата година от мандата с период на управление: м. август 2022 г. – м. юли 2023 година и за резултатите от изпълнението на политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020-2024 г. съгласно чл. 32, ал.1, т.13 от Закона за висшето образование.

  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 2. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на собствените бюджети на основните звена в състава на МУ-София за 2023 г.

  Докл: Р. Щербаков
 3. Становище на Контролния съвет по собствените бюджети на основните звена в състава на МУ-София за 2023 г.

  Докл: Доц. М. Драгнева, дм
 4. Приемане за Годишния финансов отчет на МУ- София за 2022 г. и за сведение резултатите от ОДИТ на Сметната палата.

  Докл: Р. Щербаков
 5. Становище на Съвета на настоятелите по Годишния финансов отчет на МУ- София.
 6. Утвърждаване на Методика по чл. 90, ал. 5 и 6 от ЗВО за разпределение на бюджета на МУ-София по звена за 2023 г.

  Докл:Р. Щербаков
 7. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински
  университет – София.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 8. Вземане на решение във връзка с извършване на разходи по договори за изпълнение, финансирани от МУ-София, МОН, ФНИ и международни проекти, с оглед изискванията на ЗОП.

  Докл: Проф.В. Петкова, дфн
 9. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст на основание чл. 11 от ПЗР на ЗВО.

  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 1. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.

  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 2. Разни

  РЕКТОР:
  АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн