СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 28.02.2023 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

 1. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София за 2022 г.
  Докл: доц. Мария Драгнева, дм Председател на КС
 2. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2022 г.
  Докл: доц. Мария Драгнева, дм
 3. Приемане на уточнения бюджет на МУ – София към 31.12.2022 г.
  Докл: Р. Щербаков
 4. Становище на Контролния съвет по Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2022 г.
  Докл: доц. Мария Драгнева, дм
 5. Становище на Съвета на настоятелите по Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2022 г.
 6. Приемане на Отчета за касово изпълнение на МУ-София към 31.12.2022 г.
  Докл: Р. Щербаков
 7. Утвърждаване на такси за прием и обучение на студенти и докторанти за учебната 2023/ 2024 г. Докл: Р. Щербаков
 8. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински университет – София.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 9. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по § 11 от ПЗР на ЗВО.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 10. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 11. Разни.