СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 28.11.2022

Уведомяваме Ви, че на  28.11.2022 г. / понеделник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно  присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15.

            Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

            1. Утвърждаване на класирането и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите  на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2022“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2022“.

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

            2. Утвърждаване на предложение за вътрешно преразпределение на средствата в утвърдения от АС бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ-София за научноизследователска дейност за 2022 г.  

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

            3. Предложение за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в МУ-София.

    Докл: Проф. В. Петкова, дфн

            4. Утвърждаване на предложения от ФС на МФ за наградени преподаватели във връзка с патронния празник на МФ и МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

            5. Вземане на решение за отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет на дипломанти от ФОЗ „Проф.д-р Ц. Воденичаров, дмн“ и Медицински колеж „Й. Филаретова“, завършили с отличен успех в годините на следването си.

    Докл: Р. Щербаков

            6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

    Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

          7. Утвърждаване на Методика за предоставяне на стипендии за специални постижения за зимния семестър на уч. 2022/ 2023 г.

Докл: Р. Щербаков

         8. Приемане на Доклад от инж. Д. Нешев и Р. Щербаков за отпускане на допълнителни средства за основен и текущ ремонт в звената на МУ- София.

   Докл: Р. Щербаков

        9. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

     10. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ – София.                           

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

    11. Разни.


РЕКТОР: 
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн