СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 29.01.2024 г.

Уведомяваме Ви, че на 29.01.2024 г. / понеделник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно
присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала №
6 на 12 етаж на Национален център по обществено здраве и анализи / НЦОЗА /.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

 1. Доклад от Зам. Председателя на Контролния съвет при Медицински университет –
  София относно проверка на законосъобразността на проведеното на 13.12.2023 г. Общо
  отчетно- изборно събрание на МУ- София и на резултатите от проведеното от него тайно
  гласуване за частичен избор на Ректор на МУ- София, съгласно чл.80, ал. 7 от ПУДМУС.
  Докл: Доц. Мария Драгнева, дм
 2. Предложение за преобявяване на неусвоени докторантури от прием 2023 г.
  Докл: Проф. В. Петкова, дфн
 3. Утвърждаване на предложенията за прием на студенти и докторанти в Медицински
  университет –София за уч. 2024/ 2025 г.

Докл: Проф. д-р К.Любомирова, дм
Проф. В. Петкова, дфн

 1. Приемане на предложения за провеждане на кандидат- студентска кампания за
  прием български и чуждестранни студенти за уч. 2024/ 2025 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

 1. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в Медицински
  университет – София.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

 1. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на
  пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

 1. Вземане на решение за увеличаване на финансирането за публикации на научни
  статии в реферирани списания с IF.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 1. Определяне на такси за участие в Докторантско училище на докторанти, обучаващи
  се на английски език.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

 1. Приемане за сведение на информация за избрани преподаватели в Медицински
  университет – София.

Докл: Проф. д-р Б. Ланджов, дм

 1. Актуализиране на таксата за продължаващо медицинско обучение на медицински
  сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти, съобразно промените в
  минималната работна заплата.

Докл: доц. д-р Е. Деливерска, дм

 1. Утвърждаване на предложение от ФС на МФ за даване име на Катедрата по
  медицинска микробиология на „Чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн“.
  Докл: Проф.д-р Д. Буланов, дм

Декан на МФ

 1. Разни

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р Б. ЛАНДЖОВ, дм