СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Уведомяваме Ви, че на 27.01.2022 г. / четвъртък / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.
Заседанието ще протече при следния Дневен ред:

 1. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 2. Утвърждаване на предложенията за прием на студенти и докторанти в Медицински университет –София за уч. 2022/ 2023 г.
  Докл: Проф. д-р К.Любомирова, дм
  Проф. В. Петкова, дфн
 3. Обсъждане на предложение от МОН / Писмо № 9104-87/ 20.12.2021 г. / относно възможност за признаване на оценката от Задължителен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация / ЗДИППК / като равностоен на оценката от ДЗИ при кандидатстване във висше училище.
  Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм
 4. Утвърждаване на предложения за провеждане на кандидат- студентска кампания за прием български и чуждестранни студенти за уч. 2022/ 2023 г.
  Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм
 5. Вземане на решение за присъждане на Награда „Златен Хипократ”и отпускане на парична награда от завещанието на д-р Андрей Георгиев на пълните отличници от курса на обучението и от държавните изпити в Медицински факултет.
  Докл: Р. Щербаков
 6. Вземане на решение за отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет на дипломанти от Медицински факултет завършили с отличен успех в годините на следването.
  Докл: Д-р В. Кирков
 7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 8. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.
  Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
 9. Разни.

РЕКТОР:
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн