СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 23.09.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.09.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за провеждане на Редовното годишно отчетно-изборно общо събрание на Медицински университет – София на 29.09.2021 г. от 13.00 ч. в онлайн среда.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Вземане на решение за присъствено / тайно / гласуване за попълване на състава на Академичния съвет на МУ- София на 30.09.2021 г. в часовия диапазон от 9.00 ч. до 15.00 ч. в сградата на Медико-биологичен комплекс на ул. „Здраве“ № 2.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

3. Приемане на Отчет на Ректора за дейността  на МУ-София за едногодишния период на управление: 2020 – 2021 година и за резултатите от изпълнението на политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020-2024 г. съгласно чл. 32, ал.1, т.13 от Закона за висшето образование

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Приемане на Стратегия за развитие на МУ- София за мандат 2020- 2024 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Приемане на Стратегия за научно развитие на Медицински университет  – София за периода 2021- 2025 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

8. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ-София.                                                                                      

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

9. Разни.