СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 29.06.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 29.06.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при  следния Дневен ред:

    1. Вземане на решение за свикване на редовно годишно отчетно- изборно Общо събрание на МУ- София на 29.09.2021 г. и приемане на предложение за Дневен ред на събранието.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

    2. Утвърждаване на председател и членове  на Комисия по кандидатурите за провеждане на избор за допълване състава на Академичния съвет на МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

    3. Утвърждаване на председател и членове  на Комисията по  изборите за допълване състава на Академичния съвет на МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

    4. Утвърждаване на Председател и състав на Комисия по първоначалния кворум за редовното годишно отчетно- изборно Общото събрание на МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн 

    5. Утвърждаване на списъка на персонала и техническите лица участващи в администрирането на редовното годишно отчетно- изборно Общото събрание  на МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

    6.  Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

    7. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст. 

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

    8.  Разни