СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 23.10.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.10.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Отчет на Кандидат-студентска кампания – 2018/2019 г.

Докл: проф.д-р Т. Златанова, дм

2. Представяне на новото ръководство на АСМБ и Отчет на извършената дейност.

Докл: Н. Дончев- Председател на АСМБ

3. Разглеждане и приемане на доклад от проф. Кр. Маркова за изплащане на еднократни възнаграждения под формата на бонуси във връзка с 01.11.- Ден на народните будители и чл.19, Раздел I, ал.(2) от ОВПРЗ на МУ- София от 25.01.2018 г. за „Коледна добавка“,съобразно възприетите критерии за плащане в съответствие с чл. 19, Раздел III от ОВПРЗ на МУ- София.

Докл: проф. Кр. Маркова, дм

4. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Вземане на решение по предложения за избор на национални консултанти и членове на държавни изпитни комисии за специалност към МЗ.

Докл. Проф.д-р Р. Угринов, дмн

8. Други