СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 21.05.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 21.05.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Обсъждане и утвърждаване на промени в Правилника за устройство  и дейността на МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм 

2. Вземане на решение и определяне на дата за провеждане на годишно отчетно Общо събрание на МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Утвърждаване на Методика по чл.90, ал.5 и на разпределение по чл.90, ал.6 от ЗВО на МУ- София на бюджета на МУ – София за 2019 г. по структурни звена

Докл: Р.  Щербаков

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7.Утвърждаване на броя на българските кандидат- студенти, които ще бъдат приети в МУ- София на основание чл. 68, ал. 3 от ЗВО / лица с трайни увреждания и намалена работоспособност със 70 % и над 70 % , военноинвалиди и военнопострадали, кръгли сираци, майки с три и повече деца, както и близнаци, когато са кандидатствали едновременно в една и съща специалност и единият от тях е приет на общо основание по бал / за уч. 2019/ 2020 г.

Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

8.Утвърждаване на таксите и броя на българските кандидат- студенти и на чуждите граждани от ЕС и ЕИП, които ще бъдат приети за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО за уч. 2019/ 2020 г.

Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм  и Р. Щербаков

9.Други