СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 22.10.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Избор на носители на награден знак „Signum laudis pro scientiae meritis“ за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Грант-2016“ и „Грант-2017“ и носители на грамота за най-успешна научна разработка от конкурсите на МУ- София „Млад изследовател- 2016“ и „Млад изследовател- 2017“.

Докл: Проф. В.Петкова, дфн

5.Разглеждане и приемане на доклад от Ръководител отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител за изплащане на еднократни възнаграждения под формата на бонуси във връзка с 01.11.- Ден на народните будители и за „Коледна добавка“, съобразно възприетите критерии.

 Докл: Радослав Щербаков

6.Информация за писмо № 3903/ 04.10.2019 г. във връзка с изпълнението на чл. 112, ал. 7, от ПУРПНСЗАДМУС.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7.Информация за Решения на КЗК по отношение проведения открит конкурс за идеен архитектурен проект за учебно- административна сграда на МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8.Информация за преписки с МОН и МЗ.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9.Други