СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 23.04.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.04.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Отчетен доклад на Ректорското ръководство за 2018 г.

 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФЧР“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на допълнително възнаграждение, по случай Денят на българската просвета и  култура и славянската писменост – 24 май.

Докл: Р.  Щербаков

3.Утвърждаване на Методика по чл.90, ал.5 и на разпределение по чл.90, ал.6 от ЗВО на МУ- София на бюджета на МУ – София за 2019 г.

Докл: Р.  Щербаков

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7.Утвърждаване на предложения за носители на наградата „Питагор“- 2019 г. за съществен принос в развитието на науката за периода 2016-2018 г.

Докл: проф. В. Петкова, дфн

8.Информация за резултатите от предварителните кандидат- студентски изпити, проведени  в Медицински университет- София.

 Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

9.Други