СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 23.07.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 23.07.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Становище на Контролния съвет на МУ- София относно законосъобразността на проведеното Общо събрание на МУ- София на 25.06.2019 г.

Докл:  Проф. З. Савова, дм 

Председател на КС на МУ- София

2. Обсъждане и утвърждаване на промени в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2019/ 2020 г.

Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

3. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Обявяване на Конкурс “ГРАНТ-2020” за преподаватели на основен трудов договор  в МУ- София, сформирали екипи, базирани в звена на МУ-София, Конкурс “ГРАНТ-2020” за преподаватели на основен трудов договор  в МУ- София, сформирали екипи, базирани в Университетските болници и Конкурс Млад изследовател-2020” за докторанти на Медицински университет-София.

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

7. Приемане на Доклад за изпълнение препоръките на НАОА след Решение на Акредитационния съвет при програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Медицина“ на ОКС „Магистър“ в Медицински факултет на МУ- София.

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

8. Приемане на Доклад за самооценка и Доклад по изпълнение на препоръките на НАОА за програмна акредитация на професионално направление 7.4 Обществено здраве във ФОЗ

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

9. Провеждане на избор на Директор на ДЕОС.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

10. Други