СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 24.09.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 24.09.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Отчет на Кандидат- студентска кампания 2019 г.

Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

5.Информация за готовността за предстоящата институционална акредитация на Медицински университет- София.

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн, Деканите на Факултети и Директорите на МК, Филиал- Враца и ДЕОС.

6.Структуриране на докторантско училище в МУ- София.

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

7.Приемане на Правилник за устройството и дейността на докторантското училище в Медицински университет- София.

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

8.Учредяване на Университетски спортен клуб на МУ- София.

Докл: Проф. П. Балканска,дм

9.Приемане на Доклади- самооценка и Доклади за изпълнение на препоръките от предходна акредитация на докторски програми в МУ- София.

Докл: Проф. В.Петкова, дфн

10..Други