СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 24.09.2020

Уведомяваме Ви, че на 24.09. 2020 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на предложения за промени в „Правилник за подготовка и провеждане на уч. 2020/ 2021 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

2. Обсъждане и утвърждаване на размера на таксите за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗВО за студентите, обучавани от втори до последен курс в Медицински университет – София.

Докл: Р. Щербаков- Р-л отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- София     

3. Обявяване на Конкурс “ГРАНТ-2021” за преподаватели на основен трудов договор  в МУ- София, сформирали екипи, базирани в звена на МУ-София, Конкурс “ГРАНТ-2021” за преподаватели на основен трудов договор  в МУ- София, сформирали екипи, базирани в Университетските болници и Конкурс Млад изследовател-2021” за докторанти на Медицински университет-София.

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн   

5. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                                                                                                  

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Избор на членове на Съвета по медицинска наука / СМН /  и промяна на статута му.       

Докл:  Проф. В. Петкова, дфн

 7. Разни