СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 25.01.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 25.01.2019 г. / петък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София.

Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

2. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2018 г.

Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

3.Приемане на уточнения бюджет на МУ – София към 31.12.2018 г.

Докл: Р. Щербаков

4.Становище на Контролния съвет по Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2018 г.

Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

5.Приемане на Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2018 г.

Докл: Р. Щербаков

6.Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2019 г.

Докл: Проф. д-р З. Савова, дм

7.Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2019 г., както и на собствените бюджети на основните звена в състава на МУ-София за 2019 г.

 Докл: Р. Щербаков

8.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

10.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм  

11.Други