СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 26.02.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 26.02.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Утвърждаване на предложенията за прием на студенти и докторанти в МУ- София за уч. 2019/ 2020 г.

Докл: Проф. Т. Златанова и проф. В. Петкова

2.Утвърждаване на такси за прием и обучение на български и чуждестранни студенти и докторанти за уч.2019/ 2020 г.

Докл: Проф.д-р Т. Златанова, дм

3.Допълнение към Общите вътрешни правила за работната заплата / ОВПРЗ / на МУ- София.

Докл: Р. Щербаков

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7.Други