СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 26.03.2019 г.

 Уведомяваме Ви, че на 26.03.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

 Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4. Утвърждаване на предложенията за носители на наградните знаци по случай Патронния празник на МУ- София за значими постижения в преподавателската, научната и експертна дейности през 2018 година.

Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн

5. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФЧР“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на допълнителни възнаграждения, съгласно ОВПРЗ на МУ- София.

 Докл: Р.  Щербаков

6. Актуализиране на Таксите за административни услуги за лица, които не са студенти, оказвани от Отделите на Ректората на МУ- София.

Докл: Р.  Щербаков

7. Разглеждане на Становище на МУ- София във връзка със предложение на МЗ за Статут на Университетските болници.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8.Други