СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на АС на 27.09.2022 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.09.2022 г. / вторник / от 13.30 ч. ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в Зала № 6 на 12 етаж на НЦОЗА- бул. „Акад. Ив. Гешев“ № 15.
Заседанието ще премине при следния Дневен ред:

1. Отчет на Ректора за дейността на МУ-София за втората година от мандата с период на управление: м. август 2021 г. – м. юли 2022 година и за резултатите от изпълнението на политиката за развитието на висшето училище, за мандат 2020-2024 г. съгласно чл. 32, ал.1, т.13 от Закона за висшето образование.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

3.Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Предложения за промени в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2022/ 2023 г. във връзка с изменение на ЗВО и приемане на актуализирани учебни планове за уч. 2022/ 2023 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

5. Предложение за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в МУ-София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

6. Приемане на Доклад- самооценка за програмна акредитация и Доклад за изпълнение препоръките по САНК от програмната акредитация на специалност от регулираните професии „Медицинска сестра“ на ОКС Бакалавър във ФОЗ“Проф. д-р Ц. Воденичаров,дмн“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

7. Утвърждаване на разработените от факултетите на МУ-София и съгласувани от отдел „Наука и акредитация“ механизъм и правила за прозрачен подбор на кандидатите, които ще участват в Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“ за първия етап (2022-2023 г.).

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

8. Утвърждаване на следните конкурси по предложение на СМН, със срок за подаване на документите – 1 месец, считано от 24.10.2022 г.:
– Конкурс “ГРАНТ-2023” за преподаватели на основен трудов договор, сформирали екипи, базирани в звена на МУ-София;
– Конкурс “ГРАНТ-2023” за преподаватели на основен трудов договор, сформирали екипи, базирани в Университетските болници;
– Конкурс “Млад изследовател-2023” за докторанти на МУ – София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

9. Вземане на решение за отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет на дипломанти от Факултет по дентална медицина завършили с отличен успех в годините на следването.

Докл: Р. Щербаков

10. Избор на хонорувани преподаватели в ДЕОС за уч. 2022/ 2023 г.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн
11. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ – София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

12. Разни.

РЕКТОР:
АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн