СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 27.11.2018 г.

Уведомяваме Ви, че на 27.11.2018 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред

1. Отчет за настанителната кампания на студентите от Комисията по социално- битовите въпроси, съвместно с База СОССБОС.

Докл: В. Кирков- Председател на СС

2. Утвърждаване на класирането и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2018“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2018“.

Докл: проф.д-р В. Петкова, дфн

3.Утвърждаване на вътрешно преразпределение на средствата в утвърдения от Академичния съвет бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ- София за научноизследователска дейност през 2018 г.

Докл: проф.д-р В. Петкова, дфн

4.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

5.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7.Обсъждане на размера на паричните награди на името на д-р Андрей Георгиев във връзка с предстоящата промоция на Медицински факултет.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8.Други