СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 28.05.2020 г.

Уведомяваме Ви, че на 28.05.2020 г. / четвъртък / от 13.00 ч.аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на дневен ред на Общо отчетно- изборно събрание на МУ- София и евентуално определяне на дата.   

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2. Отчетен доклад на Ректорското ръководство за 2019 г. и мандат 2016- 2020 г.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3. Предложения за промени в ПУДМУС в съответствие с изменения и допълнения на ЗВО от 25.02.2020 г.                               

Докл: В. Петров и М. Гинзерова

4. Утвърждаване Предложение на Комисията за промени в ПУДМУС, касаещи броя и структурния състав на ОС и АС на МУ- София, съгласно изискванията на промените във ЗВО.                                           

Докл: Проф.д-р Р. Гърчев

5. Утвърждаване на предложенията за носители на награди във връзка с „Международния ден на здравето“ и постижения в научно- изследователската и преподавателска дейност в МУ – София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

6. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в МУ- София.                 

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

7. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

8. Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.                               

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9. Утвърждаване на Методика по чл. 90, ал. 5 и 6 от ЗВО за разпределение на бюджета на МУ-София по звена за 2020 г.                    

Докл: Р. Щербаков–гл.счетоводител

10. Увърждаване класирането и подхода за финансиране на изследователските проекти, участвали в конкурсите на МУ- София – “Грант-2020” и “Млад изследовател-2020”.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

11. Обявяване на  Конкурс Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София– 2020” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2020 г.                                     

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

12. Обявяване на Конкурс Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения – 2020” за финансиране на изследователски проекти със средства от бюджетната субсидия за 2020 г.                              

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

13. Предложение за промени в ПУРПНСЗАД на Медицински университет- София:

Докл: Проф. В. Петкова, дфн, юристи

14. Одобряване на промени в учебните планове на отделните факултети и учебни звена във връзка с приключване на летния семестър за студенти, стажанти и специализанти, както и необходимите за това изменения в Правилника за подготовка и провеждане на уч. 2019/2020 г..      

Докл: Проф. д- р Т. Златанова, дм 

15. Обсъждане и приемане на предложение за промени в Справочник за прием на студенти за уч. 2020/ 2021 г. в МУ- София в условията на епидемия.        

Докл: Проф. д- р Т. Златанова, дм

16. Други