СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 01.03.2022

Уведомяваме Ви, че на 01.03.2022 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София.

Докл: доц. Мария Драгнева

Зам.-председател на КС

2. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2021 г.       

Докл: доц. Мария Драгнева 

3. Приемане на уточнения бюджет на МУ – София към 31.12.2021 г.               

Докл: Р. Щербаков – Р-л отдел, ФЧР, т.и гл. счетоводител 

4. Становище на Контролния съвет по Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2021 г.                   

Докл: доц. Мария Драгнева

5. Приемане на Отчета за касово изпълнение на МУ-София към 31.12.2021 г.

Докл: Р. Щербаков 

6. Вземане на решение за отпускане на парични награди от бюджета на Студентски съвет на дипломанти от Фармацевтичен факултет, завършили с отличен успех в годините на следването.

Докл: Р. Щербаков

7. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

8. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст. 

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

9. Приемане на Доклад – самооценка и актуализиран учебен план  на магистърска програма „Оценка на здравните технологии и фармакоикономика“ във Фармацевтичен факултет, във връзка с предстояща акредитация.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

10. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.               

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

11. Разни.

РЕКТОР:

АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн