СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 16.12.2021

Уведомяваме Ви, че на 16.12.2021 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при следния Дневен ред:

1. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

2. Утвърждаване на балообразуване за прием на студенти по специалностите във Факултет по обществено здраве „Проф.д-р Цекомир Воденичаров“, Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца и Медицински колеж „Й. Филаретова“- София за уч. 2022/ 2023 г.

Докл: Проф.д-р К. Любомирова, дм

3. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.                   

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

4. Разни.