СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 19.04.2022

Уведомяваме Ви, че на 19.04.2022 г. / вторник  / от 13.30 ч. в Аудитория № 1 на Факултет по Дентална медицина ще се проведе редовно присъствено заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София при следния Дневен ред:

1. Становище на Съвета на настоятелите по Годишния финансов отчет за 2021 г.

2. Годишен финансов отчет за 2021 г.                                                                   

Докл: Р. Щербаков

3. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2022 г.       

Докл:  доц. Мария Драгнева

4. Становище на Съвета на настоятелите по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2022 г.   

5. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2022 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2022 г., средствата за Студентски съвет и лимит за представителни разходи на Ректора за 2022 г.                

Докл: Р. Щербаков

6. Утвърждаване на разпределението на средствата от бюджетната субсидия и от собствени приходи за научноизследователска дейност, включително и за дейността на КЕНИМУС през 2022 г.       

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

7. Утвърждаване на предложение от ръководител отдел „ФЧР“, т. и гл. счетоводител на МУ- София за изплащане на еднократно допълнително възнаграждение – Великденска добавка.                                    Докл: Р. Щербаков

8. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

9. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст по §11 от преходните и заключителни разпоредби на ЗВО.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

10. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в Медицински университет – София.                   

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

11. Разни.

    РЕКТОР:                                           

    АКАД. Л. ТРАЙКОВ, дмн