СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 21.10.2021 г.

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2021 г. / четвъртък/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на предложение на Съвета по медицинска наука при МУ-София за награждаване на изследователски екипи с награден знак “Signum Laudis pro Scientiae Meritis“ за най-успешен проект „Грант’ 2018“ и „Грант’ 2019“ и на докторанти с грамота за най-успешен проект „Млад изследовател’ 2018“ и „Млад изследовател’ 2019“ в МУ-София

Докл: Проф. В.Петкова, дфн

2. Приемане на предложение за промени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в МУ- София.                     

Докл: Проф. В.Петкова, дфн

3.  Вземане на решение за изплащане  на Еднократно възнаграждение под формата на бонуси във връзка с 01 ноември – „Ден на народните будители“, съгласно КТД.

Докл: Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР,

4. Утвърждаване на Методика за предоставяне на финансови стимули на студенти- доброволци в COVID- отделения.

Докл: Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР

5. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

7. Вземане на решение за присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. д-р Валентин Джонов, директор на Института по анатомия в Университета – Берн, Швейцария. 

Докл: Проф. В.Петкова, дфн     

8. Приемане за сведение информация за избрани преподаватели в МУ- София.                                           

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

9. Разни.