СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 23.11.2021

Уведомяваме Ви, че на 23.11.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно онлайн заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София в платформата Google meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при следния Дневен ред:

1. Доклад от Ръководител Отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- София във връзка с  вземане на решение за определяне на Коледна добавка.

Докл: Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР

2. Доклад от Ръководител Отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- София във връзка с  вземане на решение за индексация на работните заплати с 10 % след приемане на бюджета на МУ- София за 2022 г.

Докл: Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР

3. Вземане на решение за изплащане на Добавка във връзка с ПМС № 370/ 04.11.2021 т.

Докл: Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР

4. Приемане участието на МУ- София в Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“

Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн   

5. Приемане на Вътрешни правила за формиране на работната заплата, регламентиращи заплащане на допълнителни трудови възнаграждения, награди или други финансови стимули за авторство или съавторство на научни публикации.

Докл: Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР

6. Утвърждаване на Методика за еднократно ДМС за научна активност в края на годината / 2021 г. /

Докл: Проф.д-р В. Петкова, дфн       

7. Доклад от Ръководител Отдел ФЧР, т. и гл. счетоводител на МУ- София във връзка с финансов недостиг по сметките на структурни звена.

Докл: Р. Щербаков- Р-л Отдел ФЧР

8. Утвърждаване на Методика за предоставяне на стипендии за специални постижения за зимния семестър на уч. 2021/ 2022 г.

Докл: Д-р В. Кирков

9. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

10. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

11. Разни.