СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 28.01.2021

Уведомяваме Ви, че на 28.01.2021 г. / четвъртък  / от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София.

Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при  следния Дневен ред:

1.Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София.

Докл:  доц. Мария Драгнева  

Зам. председател на КС

2. Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2020 г.

Докл:  доц. Мария Драгнева

3. Приемане на уточнения бюджет на МУ – София към 31.12.2020 г.  

Докл: Р. Щербаков –Р-л отдел

ФЧР, т.и гл. счетоводител

4. Становище на Контролния съвет по Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2020г.                                                                                 

Докл:  доц. Мария Драгнева

 5. Приемане на Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2020 г.

Докл: Р. Щербаков

6. Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2021 г.                                             

Докл:  доц. Мария Драгнева                                                                                                                                               

7. Становище на Съвета на настоятелите по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2021 г.         

8. Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2021 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2021 г.                                              

Докл: Р. Щербаков

9. Вземане на решение за размера на паричните награди от завещанието  на д-р Андрей Георгиев за пълните отличници  от Медицински факултет на  Випуск 2020 г.

Докл: Р. Щербаков

10. Утвърждаване на вътрешно преразпределение  на средствата в утвърдения от Академичния съвет бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ- София за научноизследователска дейност през 2020 г.                                

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

11.Утвърждаване на класирането и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите  на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2020“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2020“.                                                                        

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

12. Преобявяване на неусвоени места за докторанти от прием 2020/2021 г.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

13.Утвърждаване на  предложенията за прием на студенти и докторанти в Медицински университет –София за уч. 2021-2022 г.

Докл: Проф. д-р К.Любомирова, дм и Проф. В. Петкова, дфн

14.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

15. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

16. Разни