СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет на 30.03.2021

Уведомяваме Ви, че на 30.03.2021 г. / вторник/ от 13.30 ч. ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София.

Поради епидемичната обстановка в страната, заседанието ще се проведе онлайн в платформата  Google  meet, за което ще получите линк за присъединяване на служебните си имейл адреси.

Заседанието ще протече при  следния Дневен ред:

1. Утвърждаване на Методика по чл. 90, ал. 5 и 6 от ЗВО за разпределение на бюджета на МУ-София по звена за 2021 г.                

Докл: Р. Щербаков–Р-л Отдел ФЧР, т. и гл.счетоводител

2. Приемане на процедура за финансиране на специализирани публикации в референтни издания на МУ- София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

3. Утвърждаване на предложенията за носители на награди във връзка с „Международния ден на здравето“- 7 април и постижения в научно- изследователската и преподавателска дейност в МУ – София.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

4. Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

5. Удължаване на трудови договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.   

Докл: Акад. Л. Трайков, дмн

6. Приемане на Доклад- самооценка за програмна акредитация на специалност „Управление на здравните грижи“ на ОКС „Бакалавър“ и  ОКС „Магистър“ във ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров“.

Докл: Проф. В. Петкова, дфн

7. Разни