СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 30.01.2020 г.

Уведомяваме Ви, че на 30.01.2020 г. / четвъртък / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1.Годишен отчет за дейността на Контролния съвет на МУ- София.

Докл: Проф.Ал.Тодорова,дм                                                                                              

Зам.председател на КС

2.Становище на Контролния съвет на МУ- София по уточнения бюджет за 2019 г.

Докл: Проф.Ал.Тодорова,дм                                                                                             

 Зам.председател на КС

3.Приемане на уточнения бюджет на МУ – София към 31.12.2019 г.

Докл: Р. Щербаков –Р-л отдел                                                                                                                                              

ФЧР, т.и гл. счетоводител

4.Становище на Контролния съвет по Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2019 г.

Докл:Проф.Ал.Тодорова,дм                                                                                                                      

 Зам.председател на КС

5.Приемане на Отчета за касово изпълнение на МУ- София към 31.12.2019 г.

Докл: Р. Щербаков – Р-л отдел                                                                                                                                             

ФЧР, т.и гл. счетоводител

6.Становище на Контролния съвет по самостоятелния бюджет на Медицински университет- София за 2020 г.

Докл:Проф.Ал.Тодорова,дм                                                                                            

 Зам.председател на КС

7.Обсъждане и приемане на размера на бюджетната субсидия (чл.91, ал.2 от ЗВО) на Медицински университет – София общо и по звена, на самостоятелния бюджет на МУ-София по Закона за бюджета за 2020 г., както и на собствените бюджети на основните  звена в състава на МУ-София за 2020 г.

Докл: Р. Щербаков – Р-л отдел                                                                                                                                             

ФЧР, т.и гл. счетоводител

8.Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

10.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

11.Приемане на Доклади- самооценка и Доклади за изпълнение на препоръките от САНК на специалности и докторски програми в МУ- София.

Докл: Проф.В. Петкова, дфн

12.Други