СТРАНИЦИ

ЗАСЕДАНИЯ НА АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Заседание на Академичен съвет 10.12.2019 г.

Уведомяваме Ви, че на 10.12.2019 г. / вторник / от 13.30 ч. в зала № 6 на 12 етаж на Национален Център по Обществено здраве и анализи- бул. „Акад. Ив. Гешов“ № 15, ще се проведе редовно заседание на Академичния съвет на Медицински университет – София  при следния Дневен ред:

1. Одобряване избора на класирани кандидати за заемане на академични длъжности съгласно Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности /ПУРПНСЗАД / в Медицински университет- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

2.Разрешаване на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУ- София.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

3.Удължаване на трудовите договори на хабилитирани лица след навършване на пенсионна възраст.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

4.Утвърждаване на вътрешно преразпределение на средствата в утвърдения от Академичния съвет бюджет за разходване на бюджетната субсидия на МУ- София за научноизследователска дейност през 2019 г.

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

5.Утвърждаване на класирането и подходите на финансиране на изследователските проекти от конкурсите на МУ- София „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания на МУ- София- 2019“ и „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения-2019“.

Докл: Проф.  В. Петкова, дфн

6.Допълнение към Общите вътрешни правила за работната заплата / ОВПРЗ / на МУ- София за 2019 г., във връзка с Писмо № 1973/ 11.11.2019 г. от Декана на ФОЗ.

Докл: Р. Щербаков

7. Приемане на Общите вътрешни правила за работната заплата / ОВПРЗ / на МУ- София, считано от 01.01.2020 г.

Докл: Р. Щербаков

8.Обсъждане на размера на паричните награди на името на д-р Андрей Георгиев за пълните отличници на Випуск 2019 г. във връзка с предстоящата промоция на Медицински факултет.

Докл: Проф.д-р В. Златков, дм

9.Приемане на Доклади- самооценка и Доклади за изпълнение на препоръките от предходна акредитация на докторски програми в МУ- София.

Докл: Проф. В.Петкова, дфн

10.Други