СТРАНИЦИ
проф. Иван Митов

Завинаги ни напусна чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн

На 72 години завинаги ни напусна чл. кор. проф. д-р Иван Митов.

От 2016 г. до 2020 г. той бе декан на Медицински факултет на МУ – София.
Завършва МА през 1976 година. От 1977до 1979 г. работи като специалист в Института по микробиология към БАН, а след това в Катедрата по микробиология при Медицинския факултет към МУ-София. Специализирал е освен в ИМ към БАН и в Макс Планк институт по имунология, Фрайбург, ГФР /1985, 1992 и 1995/. Дисертацията си за получаване на научно образователната степен „доктор“ защитава през 1987 г. , а през 2005 г. защитава и втората си дисертация и става доктор на медицинските науки. През 1992 г. е хабилитиран за доцент по микробиология и е назначен за завеждащ секция, а през 2006 г. става професор. През периода 2000-2008 г. е ръководител на Катедрата по медицинска микробиология на МУ, а от 2008 г. е назначен за зам.декан на Медицинския факултет на университета. През 2014 г. е избран за член кореспондент на БАН.


В рамките на учебно-преподавателската си дейност чете лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти, на студенти по медицина на английски език и в курсове по следдипломно обучение на лекари и биолози.
Проф. д-р Иван Митов е участвал в съавторски колективи издали 8 учебника и монографии. Автор е на над 100 статии в научни издания. Има патент за 11 изобретения и е участвал в повече от 150 научни форума с доклади и научни съобщения. Бил е ръководител при разработването на 12 проекта и е участвал в екипите осъществили 17 проекта.


Бил е председател на Българското дружество по медицинска микробиология, на Съвета по медицински науки при МУ-София /2004-2008/ и на Комисията за биологични продукти към Агенцията за лекарствени средства /2009/.


Ръководството на МУ – София изказва своите най-искрени съболезнования на семейството и близките на проф. Иван Митов.
Поклон пред светлата му памет!