СТРАНИЦИ
проф. Захарина Савова

Завинаги ни напусна проф. Захарина Савова


Битката за живот загуби на 16 януари Директорът на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ проф. Захарина Савова. Тя бе сред ярките личности, които оставят следа.

Академичният път на проф. Захарина Савова, дм започва през 1990 г. като научен сътрудник в секция „Геронтология и гериатрия“ на СБАЛЕГ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002 г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От януари 2018 г. е заместник-директор, а от 2019 г. заема длъжността Директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

Проф. З. Савова е магистър по „Клинична психология“, ”Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобити специалности по „Управление и организация“ (1990 г.), „Медицинска педагогика“ (2007 г.) и „Икономика на здравеопазването“ (2013 г.) Специализирала е „Аналитична психотерапия“ към WestdeutcheAkademie и „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ към БАКПП. „Доктор” е по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (2006 г.). През 2013 г. заема академичната длъжност „Професор“ по същата специалност във Факултета по обществено здраве към МУ– София.

През 2021 г. е удостоена с Награден Знак „PANACEA“ в медико-социална област за значими постижения в преподавателската, научна и експертна дейност.

През 2021 г. е наградена с отличието „Любим преподавател“ на МУ – София в областта на медико-социалните науки.

Проф. Захарина Савова има богат управленски опит. В периода 2010-2013 г. е Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска“. Била е зам. председател и Председател на Общото събрание на ФОЗ, МУ – София (2012-2019г.); Председател на Контролния съвет на Медицински университет – София (2016 –2019 г.); Член на борда на директорите на ИНАП от 2010 г. , преподавател и супервайзор. Проф. З. Савова е научен ръководител на 6 докторанта, 8 специализанта и на повече от 50 магистри-дипломанти във ФОЗ “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Член на научни журита за присъждане на академични длъжности и научна степен „доктор“. Автор и съавтор на над 170 научни публикации у нас и в чужбина, на 4 монографии, на 8 учебника и учебни помагала по Социална медицина – превенция на здравето, Геронтология и гериатрия, Педагогически и психологически проблеми на здравните грижи. Научните трудове на проф. Савова имат над 320 цитирания. Член е на Съвета по Медицинска наука при МУ – София от 2008 г. Главен редактор на сп. “Здраве и наука“, член на редакционен съвет на сп. „Здравна политика и мениджмънт”. Член е на престижни национални и международни организации.

Нейните думи ще се помнят : „Днес животът на повечето от нас е все по-натоварен, задачите и изискванията се увеличават, страдаме от хронична липса на време за себе си и хората, които обичаме. Наложените отговорности , в повечето случаи от нас самите, ни преследват, а какво иска душата и тялото ни… е друг въпрос. Те ще чакат. Убедена съм, че от нас зависи да живеем в хармония, да се усещаме прекрасно, да бъдем щастливи и успешни. Но…трябва да приемем собствената си природа, да бъдем готови до положим усилия и най-вече желание за промяна. Чудесата са вътре в нас и това го доказва житейският ми опит и дългогодишната ми психотерапевтична практика“.

Ръководството на Медицински университет изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите.

Поклон пред светлата й памет!

Опелото ще се отслужи на 04.02.2024 г. от 11:30 часа в Централни софийски гробища