СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

ФНИ отправя покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 и допринася за:

 • Осигуряване на висока квалификация и ефективно кариерно развитие на учените, основано на високо ниво на научните изследвания.
 • Устойчиво възстановяване на международните позиции на страната по количество и качество на международно видимата научна продукция.
 • Разширяване на участието на българската научна общност в европейското изследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество.
 • Повишаване на количеството и качеството на научните изследвания, свързани с проблеми от регионално и национално значение.

1. Научни области

Целта на процедурата е да насърчи провеждане на качествени фундаментални научни изследвания от млади учени и пост-докторанти, повишаване квалификацията им и получаване на високи научни постижения в следните области:

 1. Биологически науки;
 2. Математически науки и информатика;
 3. Медицински науки;
 4. Науки за земята;
 5. Обществени науки;
 6. Селскостопански науки;
 7. Технически науки;
 8. Физически науки;
 9. Химически науки;
 10. Хуманитарни науки.

2. Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на  фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2022 г. е  1 000 000 лв.

3. Срок за подаване на проектните предложения:

Проектните предложения се представят до 17:30 часа на 07.09.2022 г. по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в електронен формат чрез системата СУНИ на следния адрес: https://enims.egov.bg/.

Прочетете цялата новина от ТУК