СТРАНИЦИ
студенти на занятие

МУ – София стартира Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие

От началото на 2023г. Медицински университет – София започва изпълнение на своята Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие. Програмата е с четиригодишен хоризонт, а средствата са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

В рамките на проекта ще се финансират научните изследвания на 20 водещи учени от университета, както и на двама привлечени изследователи от чужбина. Изследванията са във всички стратегически научни направления за висшето училище, като акцент е поставен върху инфекциозни болести и имунология, незаразните и редки болести, фармация, оценка на новите здравни технологии, невронауки и психично здраве.

Стратегическата програма залага още и на развитието на партньорските отношения между университета и бизнеса. Ще бъде организиран вътрешен конкурс за научноизследователски проекти, в определени научни направления, които да подпомогнат връзката бизнес – наука и да способстват за трансформацията на българската икономика чрез инвестиции в научните изследвания и иновации. Също така, ще се изгради необходимата институционална, правна и цифрова инфраструктура за реализиране на този трансфер.

Медицински университет – София, в качеството си на изследователски университет, ще изпълнява програмата си в рамките на проект, финансиран от фонд „Научни изследвания“ – по процедурата „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ към НПВУ. Нейната цел е да се реализира нов модел за развитие на изследователските университети, като подпомогне висшите училища да повишат още повече качеството на своята научноизследователска дейност, да ускорят трансфера на технологии и да подобрят взаимодействието си с бизнеса. Планира се до 2030г. изследователските висши училища да получават държавна субсидия за научна и иновационна дейност в размер на приблизително 40% повече спрямо субсидията за обучение, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование 2021-2030г.

Подпомагането на изследователските висши училища и мрежата между тях ще осигури необходимите условия за повишаване на участието им в международни, европейски и национални програми, включително по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.