СТРАНИЦИ
4 жени ръководители на проекта Alliance4Life_ACTIONS

МУ-София взе участие в хибридната среща на Seed FundAlliance4Life_ACTIONS

Медицинският университет в Лодз (Полша) в партньорство с Медицинския университет-София (България) и Университета в Тарту (Естония), изпълнява проект в рамките на инициативата Seed Fund Alliance4Life_ACTIONS , чиято дейност включва разработване на наръчник относно връзката между замърсяването на околната среда и заболеваемостта на регионален принцип като инструмент за подобряване на здравното поведение. Координатор на проекта е Медицинския университет в Лодз начело с доцент Anna Lipert, (Department of Preventive Medicine, coordinator of Living LAB (MOLecoLAB).

Медицински университет-София беше представен онлайн на тридневните срещи в периода 26-28 февруари 2024 г. на протеклото хибридно събитие по проект „Seed Fund Alliance4Life_ACTIONS“, домакинствано от партньора в Тарту, Естония. На срещата се очерта по-нататъшното международно сътрудничество, включително продължаване на изследването чрез въпросници като се покрият и други региони на Европа, използвайки инструментите и на Програмата Хоризонт Европа.

Според Европейската зелена сделка, причиненото от човека замърсяване на околната среда е нарастваща заплаха за нашето здраве и живот. През 2018 г. е отбелязано, че замърсяването на околната среда представлява около 16% от причините за всички смъртни случаи в световен мащаб. Изчислено е, че повече от 7 милиона души умират годишно в резултат на излагане на замърсен въздух, т.е. прахови частици, азотен диоксид и озон. Градските жители са изложени на високи нива на шум от трафика, което също създава риск за здравето.

Основната концепция на проекта е както да се оцени осведомеността на населението относно прогресивното изменение на климата, дължащо се на замърсяването на околната среда и взаимодействието му с човешкото здраве, така и да се научи за екологичното поведение в различни европейски региони, за да се планират бъдещи, по-разширени изследвания и международни инициативи за обществено здраве.

Пилотното проучване е проведено чрез метод на диагностично проучване, като се използва техника на изследване с културно адаптирани и преведени въпросници за проучване, т.е. Общата скала за екологично поведение и Въпросник за изследване на проблемите на околната среда и изменението на климата. Въпросниците са изготвени в Google Forms и разпространени онлайн. Резултатите от проучването са за проверка на културното съответствие по проблематиката, средното време, необходимо за попълване на въпросника, трудността на въпросите и предварителна оценка на осведомеността на обществеността по темите на проекта.