СТРАНИЦИ

МУ-София е на първо място за България в университетска класация на ЕК

Тази седмица престижната международна класация на университетите U-Multirank постави Медицински университет-София на първо място по сборни критерии сред всички 12 български висши училища, които са включени.  Класирането се прави според представянето на висшите учебни заведения по 5 критерия и 10 подкритерия: 

  • преподаване и обучение – включва процент на  успешно завършили бакалаври и магистри, завършили за минималния срок; 
  • изследователска дейност  – брой изследователски публикации и брой цитирания;
  • трансфер на знание – патенти и съвместни публикации с индустриални партньори;  
  • международна ориентираност – студентска мобилност и международни съвместни публикации; 
  • регионална въвлеченост – брой бакалаври, работещи в региона след завършване, както и съвместни регионални публикации.  

В предишни години МУ-София е бил лидер в класациите по отделни критерии за България, но тази година за първи път сборът от всички критерии е толкова висок. 

Независимата класация U-Multirank е инициатива на Европейската комисия, финансирана частично от програма Еразъм+, като оценката на участващите университети се прави от консорциум, ръководен от Центъра за изучаване на политиките във висшето образование (CHEPS) в Университета Туенте,  Центъра за наука и технологични изследвания (CWTS) на Университета в Лайден (и двата са в Нидерландия), от Центъра за висше образование(CHE)  в Германия, както и от неправителствената организация Fundacion CYD, Испания. Първата класация излезе през 2014г.