СТРАНИЦИ

НОВИНИ

Обявяване на конкурс за прием на редовни докторанти по проект

Съгласно чл. 21 ал. 7 от Закона за висшето образование и чл. 3 ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и Решение № 12.2. на Академичния съвет на МУ-София (Протокол № 33/25.04.2023 г.), Медицински университет – София обявява конкурс за прием на докторанти в редовна форма на обучение, съгласно чл. 27 ал. 7 от ЗВО по проект 3.1.11. Малки молекули за антинеопластична терапия – дизайн, синтез, тестване, in silico анализ по Договор BG-RRP-2.004-0004-C01, финансиран от Плана за възстановяване и устойчивост, в професионално направление 7.3. Фармация по докторска програма „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)“ – 3 бр.

Срокът за подаване на документи е един месец от датата на публикуване на обявата в сайта на МУ-София.

Документите се подават на адрес: ул. Дунав 2, стая 211, тел. за справки: 02 9236 504.

Ръководител на проект: проф. И. Дойчинова