СТРАНИЦИ

АКТУАЛНО

Покана за асоциирани партньори за съвместна дейност по разработване на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижение

Процедура за избор на асоциирани партньори за съвместна дейност по разработване на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения нa ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 – 1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“- компонент 3 на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“

Медицинският университет-София, в партньорство с природонаучните факултети на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Медицински факултет, Факултет по химия и фармация, Биологически факултет и Физически факултет), Институт по полимери на БАН, Институт по оптически материали и технологии „акад. Й. Малиновски“ (ИОМТ) на БАН, Агробиоинститут и Фондация „Клийнтех България“

Кани заинтересовани лица за включване като асоциирани партньори в подготовката и бъдещето изпълнение на проект за изграждане и развитие на Център за върхови постижения с работно заглавие „Медицински, фармацевтични и биотехнологии за здравословен живот” нa ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 – 1.001 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ“- компонент 3 на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“.

Центърът за върхови постижения (ЦВП) представлява научен комплекс на най-високо ниво, в който се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики.

Ролята на Центъра за върхови постижения е да свърже съществуващите ресурси, постигайки критична маса от експертиза и технологични възможности, което да даде нов тласък на изследванията в областта на фармацията, персоналната медицина и биотехнологиите в България в пост-геномната ера. Целта е да се ускори прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

Съгласно изискванията на Програмата и потребностите на проекта, асоциираните партньори следва на отговарят на следните критерии:

  1. физически и юридически лица и техни обединения, публични власти (общински администрации), които работят в сферата на фармацията, персоналната медицина и биотехнологиите и са заинтересовани от реализирането на проекта, участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ като отговарят на условията на ОПНОИР (http://sf.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=409);
  2. имат необходимост от осъществяване на научни изследвания за разработване на нови технологии, пилотни модели и иновации за решаване на конкретни производствени задачи или разработване на нови продукти;

Предимство е:

  1. наличие на опит в управлението на проекти с научна насоченост, финансирани от Европейски съвет за научни изследвания, както и Рамковите програми на ЕС и Хоризонт 2020 през последните пет години (за периода 2011 г. – 2015 г.);
  2. участие в текущи и/или приключили иновационни проекти (национални и европейски) през последните пет години (за периода 2011 г. – 2015 г.);
  3. наличие на регистрирани патенти и патентни заявки в СОИС, европейски и/или американски патентни ведомства;
  4. участие в иновативни дружества (spin outs, spin-offs) в областта на проекта;
  5. осъществявали са инвестиции в проектната сфера (научноизследователска и развойна дейност за периода 2011 – 2015 г.).

Приложени са следните документи:

Заявление

Декларация

При проява на интерес, кандидатите за асоциирани партньори следва да изпратят писмо, с което да изразят намерението си за участие в подготовката и/или изпълнението на проекта, с цел осъществяване на конкретни задачи в съответната област, в която работят, на следния адрес:

гр. София-1431, Медицински универитет-София-Ректорат
бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 12, стая 11
на вниманието на: проф. Валентина Петкова-Зам.Ректор по наука и акредитация на МУ-София

За повече информация можете да се свържете и на ел.поща: coe@mu-sofia.bg

Краен срок за подаване на заявления за участие в процедурата: 06-януари-2017 г., 16:30 ч.