СТРАНИЦИ

Политика за развитие на Медицинския университет – София

До деканите и директорите на академичните звена във връзка с писмо № 0421-131/06.07.2020 Ви представяме утвърдената със заповед № РД09-1399/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 01.07.2020 г.) : „Политика за развитие на Медицинския университет – София(ТУК)

Същата да се доведе до знанието на заинтересованите лица от академичния състав.

ПРОФ. Д-Р ВИКТОР ЗЛАТКОВ, ДМ

/РЕКТОР НА МУ-СОФИЯ/